Regulamin serwisu Klimatyzacja.pl1        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1      Definicje


a)    Portal: portal internetowy prowadzony przez Wykonawcę pod adresem www.klimatyzacja.pl, tj. system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.klimatyzacja.pl zawierający wszystkie udostępniane przez Wykonawcę funkcje Portalu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa www.klimatyzacja.pl wraz z podległym domenami i wszelkimi innymi elementami (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych, wtyczki społecznościowe, inne media, oprogramowanie),


b)   Wykonawca: TERMOCLIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, adres 91-223 Łódź, ul. Morgowa 4, NIP: 947-199-11-99, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod KRS: 0000684880, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


c)    Użytkownik: każdy podmiot, który zgodnie z prawem i Regulaminem może korzystać z Portalu i zawierać umowy o Usługi i który przystępuje do korzystania z Portalu, w tym z Usług świadczonych przez Wykonawcę za pośrednictwem Portalu; Użytkownik może być Użytkownikiem Autoryzowanym, Użytkownikiem Firmowym bądź Gościem,


d)   Redakcja/ Redaktor: osoby współpracujące z Wykonawcą w zakresie treści publikowanych na Portalu przez Wykonawcę lub w ramach Usług, zarówno pochodzących od Wykonawcy jak i od Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,


e)   Użytkownik Autoryzowany – Użytkownik, który w procesie rejestracji w Portalu założył konto w Portalu i korzysta z Portalu po zalogowaniu się w tym koncie. Dla Użytkownika Autoryzowanego istnieje możliwość wykupienia Pakietu, przez co staje się Użytkownikiem Firmowym,


f)     Użytkownik Firmowy- Użytkownik Autoryzowany, który dokonał wykupienia Pakietu i w związku z tym uzyskał dostęp do Usług stosownie do zakresu danego Pakietu. Dla Użytkownika Firmowego są dostępne w ramach konta dalsze szczególne zakresy uprawnień, np. funkcja administratora konta firmy lub funkcja pracownik firmy, stosownie do zakresu i rodzaju wykupionego Pakietu i dostępnych w jego ramach funkcjonalności;


g)    Gość – Użytkownik niebędący Użytkownikiem Autoryzowanym;


h)   Usługi (osobno: Usługa):  wskazane w Regulaminie usługi świadczone poprzez Portal przez Wykonawcę na rzecz właściwego Użytkownika tj. całokształt funkcjonalności Portalu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługi obejmują każde z działań z oferty Portalu podejmowanych przez Wykonawcę, na podstawie odrębnie zawartej umowy lub na podstawie czynnego dostępu do Pakietu i zgodnie z warunkami Pakietu, realizowanych na rzecz Użytkownika i polegają w szczególności na: publikacji w Portalu informacji o Użytkowniku lub innej publikacji w Portalu określonej treści, w tym w szczególności: Aktualności, Artykułu, Artykułu sponsorowanego, Wywiadu, Poradnika, Produktu, Ogłoszenia, Wydarzenia, Wizytówki, Baneru reklamowego, Fotobloga, danych w ramach Mapy fachowców lub innej treści w zależności od indywidualnej umowy lub wybranego Pakietu, jak również polegających na działaniach innego rodzaju, w tym w szczególności Forum, Patronacie nad działem, Usłudze Mailingu, Usłudze Newsletter albo Usłudze Reklamy natywnej,


i)     Aktualność: tekst informacyjny dotyczący aktualnych lub istotnych zdarzeń publikowany w Portalu,


j)     Artykuł – każdy pochodzący od Administratora lub Użytkownika tekst informacyjny, publicystyczny lub naukowy, przedstawiający wartość merytoryczną w obrębie tematyki Portalu,


k)    Artykuł sponsorowany: tekst informacyjny, publicystyczny lub naukowy, przedstawiający wartość merytoryczną w obrębie tematyki Portalu zamieszczany w celu reklamowym, przesłany przez Użytkownika lub przygotowany przez Redakcję na jego zamówienie,


l)     Wydarzenie: treść pochodząca od Administratora lub Użytkownika informująca o planowanym wydarzeniu branżowym, lub powiązanym z branżą instalacyjną,


m) Wywiad: wywiad przeprowadzony z Użytkownikiem lub osobą trzecią przez Redakcję, publikowany w formie Artykułu,


n)   Poradnik: treść online w formie czasopisma redagowana przez Administratora zawierająca zbiór informacji branżowych w określonym temacie; Poradnik składa się z dwóch części – przygotowanej przez Redakcje oraz patronackiej, tj. przesłanej przez Użytkownika,


o)    Produkt: treść prezentująca produkt Użytkownika za pomocą zdjęć, filmów, opisów, plików, ewentualnie zawierająca dokumentację techniczną,


p)   Ogłoszenie: treść informacyjna w zakresie sprzedaży/kupna lub zatrudnienia/stażu mieszcząca się w tematyce Portalu,


q)   Wizytówka: część Portalu, w którym Użytkownik przedstawia swoją firmę przy użyciu dostępnych form informacyjnych, graficznych lub innych treści,


r)     Forum: Usługa stanowiąca część Portalu stanowiąca grupę dyskusyjną, która służy do wymiany informacji i poglądów Użytkowników,


s)    Mapa fachowców: część Portalu zawierająca mapę oraz spis firm z branży HVACR,


t)     Baner reklamowy: graficzny element reklamowy umieszczony na stronie Portalu, zaopatrzony w funkcjonalność automatycznego przejścia do podpiętego linku po kliknięciu w treść na banerze,


u)   Reklama natywna: Usługa zapewniająca zamieszczenie wykupionych materiałów w Artykule redakcyjnym, w której Artykuł stanowi merytoryczną rozbudowaną treść uzupełnioną o zdjęcia lub filmy stanowią ilustracje dopasowanie do treści,


v)    Fotoblog: Usługa stanowiącaczęść Portalu, w którym Użytkownik przedstawia swoją dokumentację zdjęciową lub filmową dotycząca realizacji branżowej, wraz z ewentualnym opisem,


w)  Newsletter: Usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Wykonawcy,


x)    Mailing: Usługa stanowiącamateriały, w tym reklamy, pochodzące od Wykonawcy lub Użytkownika przesyłane do bazy potwierdzonych kontaktów, w tym zarówno jako mailingi indywidualne (materiały jednej firmy), jak i mailingi zbiorcze (materiały kilku firm),


y)    Patronat nad działem: Usługa polegająca na ustanowieniu dla działu w Portalu patronatu przez Użytkownika, co umożliwia publikację dodatkowych treści takich jak w szczególności Artykuły, Banery reklamowe, Wyróżnienie Produktów,


z)    Pakiet: zakres Usług możliwych do wykupienia przez Użytkownika w Portalu, o zakresie określonym w Portalu. Zakres, rodzaj i ilość Usług dostępnych w ramach danego Pakietu dostępne są w Portalu,


aa) Przedsiębiorca Niezawodowy - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


bb) Wyróżnienie – forma promowania określonej treści w ramach danej Usługi, polegająca na tym, że wyróżniona treść znajduje się na górze listy w odpowiedniej kategorii oraz może zostać zamieszczona na stronie głównej/ podstronach w kolumnach bocznych i opisana jako polecana. Z Wyróżnienia można skorzystać w przypadku, gdy w ramach funkcjonalności Portalu jest to dostępne dla danej Usługi.


cc) Film – seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez, wyrażających określone treści przygotowana przez Administratora lub użytkownika w tematyce portalu.


1.2      Warunki korzystania z Portalu. Zawieranie umowy o Usługi. Rejestracja. Zakres i rodzaj Usług.


1.    Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę Usług w Portalu. Usługi są dedykowane i przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wykonawca nie kieruje Usług do konsumentów w rozumieniu tej ustawy, jednakże treści w Portalu mogą przeglądać także konsumenci, w szczególności Portal informuje o możliwości zakupu urządzeń i usług w firmach, które reklamują się na Portalu.


2.    Właścicielem Portalu jest Wykonawca. Wszelkie prawa do Portalu przysługują Wykonawcy. Wykonawca nie udziela żadnych praw, w tym licencji, innych niż wprost określone w Regulaminie.


3.    Portal jest prowadzony przez Wykonawcę i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin ma charakter regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz stanowi ogólne warunki umów o Usługi. Regulamin reguluje zasady korzystania z Portalu i składa się na treść zawieranej w Portalu pomiędzy Wykonawcą, a Użytkownikiem umowy o Usługi. Regulamin określa:


a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;


b) warunki świadczenia Usług, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik;


c) zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;


d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;


e) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;


f) zasady korzystania z Portalu w tym prawa i obowiązki Wykonawcy i Użytkownika wynikające z korzystania z Portalu i Usług.


4.    Użytkownicy korzystający z Portalu są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Portalu. Rozpoczynając korzystanie z Portalu, w szczególności z Usług lub uzyskując dostęp do Portalu lub Usług, Użytkownik akceptuje Regulamin. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy o Usługi jest niezbędne. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.


5.    Założenie konta w Portalu wymaga rejestracji w Portalu. Poprzez rejestrację konta Użytkownik uzyskuje możliwość zawarcia umowy o pozostałe Usługi, dostępne dla Użytkownika Autoryzowanego, który po zakupie Pakietu staje się Użytkownikiem Firmowym.


6.    Rejestracja konta dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:


a)    Użytkownik przez strony Portalu zapoznaje się z Regulaminem i podaje dane określone w formularzu rejestracyjnym,


b)   zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane,


c)   jeden Użytkownik może mieć zarejestrowane najwyżej jedno konto Użytkownika w Portalu,


d)   z chwilą rejestracji Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią. dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy, w tym Regulaminem oraz dostępnymi w Portalu dokumentami w zakresie danych osobowych.


7.    Dostęp do Usług z danego Pakietu uzyskuje się na podstawie wykupienia danego Pakietu, zgodnie z funkcjonalnościami i zakresami Usług dostępnymi w Portalu w ramach Pakietów. Zamawianie poszczególnych Usług może następować stosownie do zasad szczególnych określonych dalszymi postanowieniami Regulaminu.


8.    Niezależnie od postanowień określonych ust. 7 dostęp do określonych Usług może być uzyskany na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Użytkownika z Wykonawcą, na warunkach, w tym cenowych, między nimi uzgodnionych.


9.    W Portalu dostępne są Usługi polegające na udostępnianiu odpowiednich treści, tj. Aktualności, Artykuł, Artykuł sponsorowany, Wywiad, Poradnik, Produkt, Ogłoszenia, Wydarzenie, Wizytówka, Baner reklamowy, Fotoblog, Mapa fachowców oraz Usługi o charakterze reklamowym, tj. Patronat nad działem, Mailing, Newsletter, Reklama natywna, a także Forum.1.3      Zasady korzystania z Portalu oraz Usług. Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu


1.     Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika jego konta jakimkolwiek osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie. Użytkownik odpowiada za zabezpieczenie danych logowania do konta.


   Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z Portalu treści o charakterze bezprawnym. Wykonawca ma prawo usunąć każdą treść sprzeczną z prawem lub Regulaminem, w szczególności sprzeczną z ust. 6 poniżej. W takim przypadku Wykonawca może również usunąć konto Użytkownika, jak również na określony czas: zbanować Użytkownika lub zawiesić Użytkownikowi poszczególne funkcje w ramach Usługi – Ogłoszenia, Fotoblog lub blokada komentarzy.

   Użytkownik Autoryzowany może korzystać z Portalu w następującym zakresie – czytanie, przeglądanie, wysyłanie zapytań, korzystanie z konta Użytkownika, dodawanie do ulubionych treści, możliwość komentowania i oceniania Produktów i firm, dodawanie 12 Ogłoszeń rocznie, dodawanie 5 Fotoblogów rocznie. Treści dodawane muszą zgodne z tematyką Portalu. Niezależnie od tych możliwości Użytkownik Autoryzowany ma możliwość zakupu Pakietu.

   Gość może korzystać z Portalu w następującym zakresie czytanie, przeglądanie, wysyłanie zapytań w Wizytówkach.

   Użytkownik Firmowy może korzystać z Usług w rodzaju, ilości i zakresie wynikających z wykupionego Pakietu. Wykupienie Pakietu skutkuje uzyskaniem dostępem do Usług określonych zakresem danego Pakietu, każdorazowo określonym w Portalu.


6.     Forum jest osobną Usługą podlegającą osobnej rejestracji. Forum podlega moderacji w zakresie przestrzegania zasad określonych ust. 7. W ramach moderacji Wykonawca ma prawo i możliwość usuwania wątków niezwiązanych z branżą, której dotyczy Portal oraz reklam osób niebędących Użytkownikami, nadawania Użytkownikom ostrzeżeń, banowania, edytowania wątków poprzez usuwanie linków czy wykropkowanie wypowiedzi, oraz usuwania tematów.


7.     W ramach Forum zabronione jest zamieszczanie treści:


a)    wzywających do nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;


b)   naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;


c)    naruszających prawa własności przemysłowej;


d)   celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste;


e)   stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;


f)     udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych;


g)    zawierają treści pornograficzne;


h)   propagujących alkohol lub środki odurzające;


i)      naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.1.4      Prawa własności intelektualnej


1.     Wszelkie prawa autorskie do jakichkolwiek treści zamieszczanych w Portalu pochodzących od Wykonawcy lub Redakcji, w tym także treści zamawianych w ramach Usług przez Użytkownika, jeśli zostały przygotowane przez Wykonawcę lub na jego zlecenie, w szczególności przez Redakcję, pozostają przy Wykonawcy. Wykonawca nie przenosi żadnych praw ani nie udziela żadnych licencji i innych praw, do tych treści, z wyjątkiem zamieszczenia ich w Portalu zgodnie z warunkami danej Usługi Wykonawca ma pełne prawo dysponowania tym prawami, w tym udzielana licencji lub przenoszenia praw do danych treści dla potrzeb publikacji w innych serwisach.


2.     Wszelkie prawa autorskie do Portalu, jego elementów i składników przysługują Wykonawcy.


3.     Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie naruszał żadnych praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności nie będzie kopiował, dekompilował Portalu lub jego części, dokonywał w stosunku do Portalu inżynierii wstecznej, jak również nie będzie kopiował żadnych treści, o których mowa w ust. 1 i 2.


4.     Zamieszczając informacje i inne treści w ramach Usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich dostępność dla użytkowników sieci Internet, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu oraz oświadcza, że podane informacje, dane i treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich.


5.     W razie przekazania Wykonawcy przez Użytkownika jakichkolwiek treści dla potrzeb wykonania Usługi przez Wykonawcę, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że treści te:


a)    nie naruszają praw przysługujących osobom trzecim, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, praw do wizerunku i dóbr osobistych,


b)   są objęte prawami przysługującymi wyłącznie Użytkownika.


6.     W razie, gdyby oświadczenia, o których mowa w ust. 4 lub 5, okazały się niezgodne z prawdą albo z jakichkolwiek innych powodów Wykonawca poniósł szkodę lub zostały wobec niego skierowane roszczenia w odniesieniu do materiałów przekazanych przez Użytkownika lub udostępnionych przez Użytkownika, Użytkownik odpowiedzialny będzie w całości za tą szkodę bez względu na jej przyczyny i zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Wykonawcy z tego tytułu.


7.     W razie braku odmiennej umowy, wykonane i wykorzystane przez Wykonawcę na zlecenie Użytkownika przygotowanie lub opracowanie reklam, tekstów i jakichkolwiek innych treści, są własnością Wykonawcy i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody.


8.     W razie udostepnienia przez Użytkownika lub przekazania przez Użytkownika jakichkolwiek utworów, materiałów, informacji, w tym treści pisanych, zdjęć, filmów, nagrań audio itp., do których prawa przysługują Użytkownikowi, Użytkownik udziela Wykonawcy licencji do ich wykorzystania w celu realizacji Usługi, dla której zostały przekazane lub udostępnione, na czas realizacji tej Usługi i w tym okresie nieodwoływalnej, na wszelkich znanych w chwili ich przekazania polach eksploatacji, w tym:


a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,


b)   w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,


c)    w zakresie rozpowszechniania – nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publiczne, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w dowolnym zakresie, w dowolny sposób i w dowolnych mediach i kanałach komunikacji.


d)    dla potrzeb, w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji Usługi, na której potrzeby zostały przekazane oraz dla potrzeb promowania, marketingu reklamowania Użytkownika, który je udostępnił lub przekazał.2        REALIZACJA USŁUG W PORTALU 

2.1      Sposób zamówienia Usługi


1.     Z zastrzeżeniem funkcjonalności dostępnych w ramach danego Pakietu, zasady zamawiania Usług w Portalu, są następujące:


a)    Użytkownik składa zamówienie na Usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w Portalu- wybór Pakietu lub przez kontakt z Wykonawcą,


b)    składając zamówienie na Usługę, Użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w Usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej,


c)     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią w ramach Usługi pochodzącą od Użytkownika,


d)    Użytkownik po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy, wskazany w formularzu,


e)    Użytkownik jest odpowiedzialny za treści pochodzących od niego reklam i innych treści i ochronę przestrzeganie i praw autorskich do materiałów przekazanych Wykonawcy, w tym do opracowania reklamy,


f)     Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia sprzecznego z prawem, Regulaminem lub naruszającego dobre obyczaje,


g)    stosownie do przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wykonawca


- nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych


- który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.;


- który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu;


- nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.


h)   dla danej Usługi, dla której funkcjonalności Portalu to umożliwiają (w szczególności Ogłoszenie, Wydarzenie Produkt) Użytkownik Firmowy może wykupić Wyróżnienie.2.2      Warunki realizacji zamówionej Usługi


1.                Z zastrzeżeniem funkcjonalności dostępnych w ramach danego Pakietu i funkcjonalności danej Usługi w Portalu, jak również z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Regulaminu, zasady wykonania Usług w Portalu, są następujące:


a)    realizacja zamówienia Usługi i umieszczenie danych następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru płatnej Usługi po dokonaniu przez Użytkownika płatności,


b)    wszelkie opłaty związane ze świadczeniem płatnej Usługi są naliczane według płatności wskazanych w czasie składania zamówienia przez Użytkownika


c)     Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej Usługi przed wpłynięciem płatności


d)    faktura zostaje przesłana do Użytkownika poprzez pocztę elektroniczną, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura może być wysłana do Użytkownika faksem lub poprzez tradycyjną pocztę


e)    w razie zamówienia jakiejkolwiek Usługi, w ramach której treść przygotowuje dla Użytkownika Redakcja, w ramach wynagrodzenia z tytułu zamówienia danej Usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia dwóch rund poprawek. Poprawki powyżej tego limitu są płatne odrębnie.


  1. Rozwiązanie umowy.
  2. Zamawiający może odstąpić od umowy na 30 dni przed wygaśnięciem usługi, przesyłając pisemne wypowiedzenie na adres redakcji.
  3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu.2.3      Warunki realizacji zamówionej Usługi Mailingu


1.     Zasady wykonania Usług Mailing, są następujące:


a)    Użytkownik korzystający z Usługi Mailing zobowiązany jest do dostarczenia materiałów Wykonawcy niezbędnych do przygotowania listu mailingowego co najmniej 7 dni przed datą realizacji zamówienia,


b)    Użytkownik może wykorzystać wykonany projekt wyłącznie w celu i zakresie uzgodnionym z Redakcją.


c)     "Termin realizacji zamówienia" bądź "data wysyłki listu mailingowego" jest datą rozpoczęcia dystrybucji wiadomości do odbiorców,


d)    realizacja zamówienia wysyłki listu mailingowego może trwać do 72 godzin.

2.4      Zobowiązania Wykonawcy


1.     Niezależnie od pozostałych obowiązków określonych Regulaminem:


a)    Wykonawca dopełni wszelkich starań, aby świadczone Usługi były należytej jakości i świadczone były bez zakłóceń oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z zabezpieczeniem systemu przed dostępem osób nieupoważnionych,


b)    Wykonawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w świadczeniu Usług, związanych z obsługą lub konserwacją systemu,


c)     Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez przyczyny leżące poza jego kontrolą, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych bądź też awarie innych elementów, których Wykonawca nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.

2.5      Zobowiązania Użytkownika


1.     Niezależnie od pozostałych obowiązków określonych Regulaminem:


a)    Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach, szczególnie chodzi o informacje, które są przedmiotem Usługi lub pośrednio wpływają na dane zawarte w Usłudze,


b)    Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w zamówieniu,


c)     Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania usług Wykonawcy wyłącznie zgodnie z polskim prawem. Dodatkowo Użytkownik bierze wszelką odpowiedzialność za pliki i informacje przesłane do Wykonawcy, w szczególności dotyczy to treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub treści, które w sposób rażący naruszają uczucia religijne, normy społeczne i obyczajowe, 


d)    Użytkownik wpisany do Mapy fachowców wyraża zgodę i udziela Wykonawcy licencji na polach eksploatacji, o których mowa w art. 1.4 ust. 8 Regulaminu na pobieranie i publikowanie w Portalu informacji, materiałów, utworów dotyczących branż: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, auto-klimatyzacja, pochodzących z publicznie udostępnionych w sieci Internet stron danego Użytkownika, w tym ich zmiany według uznania Redakcji, przy czym wyłącznie w celach redakcyjnych. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać niniejszą zgodę, zażądać usunięcia publikowanych treści, jak i sprzeciwić się dokonanym zmianom.3        ODSTĄPIENIE OD UMOWY O USŁUGI

3.1      Prawo odstąpienia


1.     Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą Niezawodowym, który zawarł na odległość umowę o Usługi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o Usługi.


2.     Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.


3.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje i w odniesieniu do umów:


a)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,


b)    o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Użytkownika utraci prawo odstąpienia od umowy,


Rozwiązanie umowy.

  1. Zamawiający może odstąpić od umowy na 30 dni przed wygaśnięciem usługi, przesyłając pisemne wypowiedzenie na adres redakcji.
  2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu.4.     Użytkownik, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, jeśli dana Usługa jest płatna. Spełnienie świadczenia w zakresie danej Usługi polega na umożliwieniu zamieszczenia danej treści stosownie do danego Pakietu, w związku z czym Usługę i świadczenie w ramach niej uznaje się w całości wykonane z chwilą udostępnienia funkcjonalności danego Pakietu, tj. z chwilą udostępnienia możliwości skorzystania z tych funkcjonalności.


5.     Wykonawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Użytkownika oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Użytkownika świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

4        DANE OSOBOWE. PŁATNOŚCI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

4.1      Polityka prywatności


1. Realizacja polityki informacyjnej spółki Termoclima Sp. z o.o. sp. k. wobec Użytkowników stron internetowych serwisu http://klimatyzacja.pl, http://ogrzewnictwo.pl, http://pasynwy-budynek.pl ("Portal” lub „Portale") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wskazujemy, iż przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest TERMOCLIMA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: 91- 223 Łódź, Morgowa 4, NIP: 947-199-11-99, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 684880, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Administrator).


1.2. Administrator przetwarza podane przez przedsiębiorców dane osobowe w celu właściwego korzystania z Portalu, w tym założenia konta w Portalu, w celu zawarcia i wykonania umowy o Usługi w Portalu, prezentacji firmy w Portalu oraz w celu realizacji pozostałych Usług w Portalu, a także w celu marketingu własnego, dochodzenia roszczeń, celach rozliczeniowych i rachunkowych . W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: nazwa firmy, dane adresowe, dane kontaktowe i dane podane w Portalu, w szczególności w związku z rejestracją.


Przetwarzanie odbywa się, z zastrzeżeniem pkt 1.3 i 1.4, na podstawie:


- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie zawarcia i wykonania umowy o Usługi w Portalu. Utworzenie konta firmy w serwisie skutkuje umieszczeniem wizytówki firmy w Mapie fachowców, możliwością dodawania ogłoszeń. Funkcjonalność Portalu umożliwia użytkownikom wysyłkę zapytań ofertowych do zarejestrowanych w Portalu firm


- art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia- w zakresie pozostałych wskazanych celów, w tym dla potrzeb dochodzenia roszczeń


1.3. Administrator przetwarza ponadto podane przez osoby fizyczne dane osobowe w celu zarejestrowania Użytkownika w Portalu, Forum dyskusyjnym oraz Fotoblogu lub dla potrze pozostałych Usług. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: nazwa użytkownika oraz e-mail. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.


1.4. Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach marketingowych (wysyłka Newsletter). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych – adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Na podstawie wyrażonej zgody będzie kierowany marketing usług własnych administratora oraz podmiotów z nim współpracujących. Możliwość cofnięcia zgody jest zagwarantowana w linku znajdującym się w każdej wiadomości e-mail – Newsletter oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@termoclima.pl.


1.5. Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do Państwa potrzeb, w ramach przetwarzania danych osobowych, będziemy dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących użytkowników Portalu. Do profilowania będziemy wykorzystywać dane o wykonywanym zawodzie lub branży, w ramach której Państwo działanie. Podane dane będziemy zestawiać z informacjami dotyczącymi Państwa aktywności prowadzonej w ramach Portalu. Na podstawie Państwa preferencji będziemy wysyłać materiały reklamowe dopasowane do Państwa zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą Was zainteresować.


1.6. Administrator wykorzystuje narzędzia marketingowe pozwalające dokonywać analizy wyników prowadzonych działań marketingowych na podstawie aktywności użytkownika na stronie, aby mierzyć skuteczność i trafność działań reklamowych. Dane dotyczące Państwa aktywności w Portalu, rejestrowane i przechowywane są także za pośrednictwem plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.


1.7. Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania usługi, a jeśli jest Pan/Pani zapisany na newsletter – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Dane zachowamy również w celu obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia takich roszczeń.


2. Prawa osoby, której dane dotyczą


2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.


2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:


2.2.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;


2.2.2.    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;


2.2.3.    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


2.2.4.    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;


2.2.5.    w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.


2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


2.4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.


3. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych


3.1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe: dostawców usług hostingu, dostawców narzędzi marketingowych (w tym e-mail marketingu), informatyków. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.


4. Bezpieczeństwo danych osobowych


4.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.


5. Dane kontaktowe


5.1 Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@termoclima.pl lub pisemnie na adres: Termoclima sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: 91- 223 Łódź, ul. Morgowa 4.


6. Polityka cookies


6.1. Na naszych stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Portalu wykorzystywana jest technika plików cookies.


6.2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji                 w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


6.3 Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, zapewnienia poprawności działania oraz optymalizacji korzystania z funkcjonalności internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.


6.4 Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego Portalu za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. firmy Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisów społecznościowych takie jak: Facebook (poprzez obecność wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią). W Portalu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram). Korzystanie z tych wtyczek może powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do ww. podmiotów.


6.5 Rodzaje plików cookies:


‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.


‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).


‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.


‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach i umożliwiają takie usługi jak dodawanie komentarzy.


6.6        Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:


- w przeglądarce Microsoft Edge™


https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09


- w przeglądarce Mozilla Firefox ™


https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek


- w przeglądarce Chrome™


https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl


- w przeglądarce Opera™


https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


- w przeglądarce Safari™


https://support.apple.com/pl-pl/HT201265Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, itp.).


4.2      Zmiany Regulaminu


1.     Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem Portalu przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.


2.     Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Portalu.


3.     Regulamin, jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Wykonawcę. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 1 oraz poprzez powiadomienie Użytkowników o proponowanych zmianach na trwałym nośniku, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.


4.     W razie propozycji zmiany Regulamin Użytkownik otrzyma propozycje zmiany na trwałym nośniku z okresem uprzedzenia równym 15 dni. W razie braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu Użytkownik może rozwiązać umowę o Usługi przed upływem okresu powiadomienia.


5.     Okres powiadomienia określony w ust. 4 nie ma zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca:


a)    podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z Usług w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie okresu powiadomienia,


b)   musi w drodze wyjątku zmienić swoje warunki korzystania z Usług, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, konsumentów lub Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.


6.     Wykonawca nie wprowadza zmian z mocą wsteczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one wymagane do przestrzegania obowiązku prawnego lub regulacyjnego lub gdy zmiany z mocą wsteczną są korzystne dla Użytkowników.4.3      Rozwiązanie umowy, usunięcie konta


1.     Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy o Usługę i usunięcia konta, jeżeli Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności zamieszcza w Portalu treści o charakterze bezprawnym.


2.     Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w każdym czasie, przy czym usunięcie konta na wniosek przesłany na adres biuro@termoclima.pl w terminie 7 dni roboczych.4.4      Płatności


1.     Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za każdą płatną Usługę.


2.     Wszystkie płatności realizowane są na podstawie dokumentu faktury. Dokument faktury jest wystawiany na podstawie zaakceptowania formularza zgłoszeniowego i dostarczany do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.


3.     Podstawą wystawienia faktury i uruchomienia Usługi jest wpłynięcie na konto Wykonawcy płatności, zgodnie z dokumentem faktury. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia środków na konto Wykonawcy.


4.     Przy rozłożeniu płatności na raty, naliczana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł netto do każdej wystawionej faktury.4.5      Postanowienia końcowe: Kontakt, wymagania techniczne, postępowanie reklamacyjne, dostęp do danych.


1.     Do korzystania z Portalu i Usług niezbędny jest komputer (lub inne stosowne urządzenie, np. mobilne o zbliżonej funkcji pozwalające na obsługę przeglądarek internetowych, tj. telefon lub tablet) z przeglądarką internetową (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge) w najnowszej wersji, z obsługą JavaScript. Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarek Firefox i Chrome, które cechują się największą wydajnością i poprawnością działania.


2.     Reklamacja składana przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub mailowej i określać: 


a)    nazwę Użytkownika


b)     nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy


c)    opis problemu (podstaw reklamacji)


3.     Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Wykonawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie.


4.     Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie jej i uzasadnienie.


5.     Brak reklamacji w okresie 7 dni od daty uruchomienia Usługi stanowi jednocześnie akceptację uruchomienia Usługi bez uwag.


6.     W przypadku braku funkcjonowania Portalu przez ciągły okres dłuższy niż 48 godzin, na wniosek Użytkownika, okres Usługi ulega wydłużeniu o okres braku funkcjonowania Portalu


7.     Procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 2-6 nie uchyla i nie ogranicza prawa do dochodzenia przez Użytkownika roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


8.     W Portalu są widoczne informacje i dane:


a)    dla każdego Użytkownika- imię i nazwisko, nazwa Użytkownika, mail, (ewentualnie numer telefonu, jeśli jest zawarty w treści Ogłoszenia) oraz dane odnośnie firmy –– nazwa, adres, nip, regon, a także dane podane przez samego Użytkownika,


b)   wyłącznie dla Wykonawcy- dane kontaktowe oraz do faktury podane przy rejestracji. Ponadto także po usunięciu Ogłoszenia Wykonawca ma dostęp do usuniętych Ogłoszeń.


9.     Dane kontaktowe Wykonawcy dla potrzeb związanych z Portalem są następujące


a)    Adres ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź


b)   Mail biuro@termoclima.pl


c)    Telefon 661 426 616ZAŁĄCZNKI DO REGULAMINU

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZAWODOWEGO


1.     Przedsiębiorca Niezawodowy, która zawarł z Wykonawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni odstąpić od takiej umowy bez podawania przyczyny.


2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:


a)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;


b)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


3.     Wykonawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług, za wyraźną zgodą Użytkownika oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Użytkownika świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Użytkownik, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, jeśli dana Usługa jest płatna. Spełnienie świadczenia w zakresie danej Usługi polega na umożliwieniu zamieszczenia danej treści stosownie do danego Pakietu, w związku z czym Usługę i świadczenie w ramach niej uznaje się w całości wykonane z chwilą udostępnienia funkcjonalności danego Pakietu, tj. udostępnienia możliwości skorzystania z tych funkcjonalności.


4.     Zawierając umowę w Portalu, Użytkownik żąda rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w zawarli Państwo umowę.


6.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. TERMOCLIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, adres 91-223 Łódź, ul. Morgowa 4, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


7.     Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


8.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


9.     Skutki odstąpienia od umowy:


a)    w przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.


b)   w przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wykonawca informuje jednak, że spełnienie świadczenia w zakresie danej Usługi polega na umożliwieniu zamieszczenia danej treści stosownie do danego Pakietu, w związku z czym Usługę i świadczenie w ramach niej uznaje się w całości wykonane z chwilą udostepnienia funkcjonalności danego Pakietu, tj. udostepnienia możliwości skorzystania z tych funkcjonalności, w związku z czym po wykonaniu Usługi w całości, prawo odstąpienia od umowy, a co za tym idzie zwrot płatności, Użytkownikowi nie przysługuje.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: TERMOCLIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, adres 91-223 Łódź, ul. Morgowa 4,


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:


o świadczenie następującej Usługi


......................................................................................................................................................................................................................................................................................


– Data zawarcia umowy....................................................................................................


– Imię i nazwisko ………………………………………………………………………


– Adres …………………………………………………………………………………..


– Podpis ……………......................................................................................................


– Data.............................................


(*) Niepotrzebne skreślić.