Szkolenia f-gazy szkolenie i egzamin w jeden dzień

Kosowski -- nasz zespół oferuje usługi z zakresu szkoleń odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji, w niektórych pojazdach silnikowych. Dla podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji, w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane.

F-GAZY EGZAMIN

Dla osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Firma KOSOWSKI uzyskała status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/27/0009/19) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń (tzw. uprawnienia F-gazowe), zgodnie Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017r, poz. 1567). Organizujemy również egzaminy dodatkowe.

Kategoria I


  • kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancjikontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach,


  • instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach-chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;


Egzamin pisemny (teoretyczny)

Przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań. Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

Egzamin praktyczny

Polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje dokument potwierdzający w celu wydania certyfikatu.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy)

Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki certyfikującej wydającej certyfikaty dla personelu (certyfikaty F-gazowe) pełni Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokument potwierdzający w celu wydania certyfikatu

Zapraszamy Serdecznie.

Imię i nazwisko do kontaktu: Konrad Kosowski

Telefon: 605313440

Adres e-mail: info@szkoleniachlodnicze.pl

...