Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów o F-gazach i SZWO

W poprzednim numerze miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja przedstawiliśmy „kalendarz” związany z polską ustawą o F-gazachuchwaloną 15 maja 2015 r. (Dz.U.2015.881). Generalnie, dotyczy ona ok. 95% urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych funkcjonujących w Polsce, tj. wszelkiego sprzętu pracującego w oparciu o syntetyczne czynniki chłodnicze – zarówno HFC, jak i freony CFC i HCFC.

Ustawa wchodzi w życie w trzech fazach w bieżącym roku. Większości zapisów ustawy musimy przestrzegać od 10 lipca br. Kolejne etapy jej wdrożenia przypadną na wrzesień i grudzień 2015 r.

Niezależnie od tego należy pamiętać, że kluczowe postanowienia odnoszące się głównie do powinności użytkowników (tzw. operatorów) urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających F-gazy – obowiązują już od przeszło 8 lat! To dlatego, że Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej – a taki status ma unijna legislacja dotycząca HFC, HCFC i CFC – obowiązuje bezpośrednio we wszystkich Państwach członkowskich Wspólnoty.

W związku z tym, jeśli szanujemy prawo unijne, to wszystkie przepisy rodzimej ustawy i europejskich rozporządzeń, które można już przestrzegać – należy niezwłocznie wdrożyć w życie, nie czekając na terminy, które zaraz przytoczę. Racjonalny argument „ZA” takim podejściem jest prosty: ustawa przewiduje kary za nieprzestrzeganie części przepisów F-gazowych (HFC) i o SZWO (HCFC i CFC) od 24 września 2015 r. oraz od 24 grudnia 2015 r. Te kilkumiesięczne vacatio legis jest więc „ukłonem” w stronę operatorów, okresem przejściowym – w którym trzeba uporządkować dokumentację i procedury przedsiębiorstwa związane ze stosowaniem F-gazów i SZWO w procesach chłodzenia i w systemach klimatyzacji.

Ale te vacatio legis ma też służyć rządowi jako bufor czasowy, umożliwiający dopracowanie i wydanie niezbędnych aktów wykonawczych (rozporządzeń ministrów), utworzenia rozmaitych rejestrów i ogólnokrajowego systemu elektronicznego do gromadzenia danych z kart urządzeń, zorganizowanie systemu certyfikacji pod egidą Urzędu Dozoru Technicznego… Wbrew pozorom – to jeszcze ogromny zakres prac. Urzędy zapewniają jednak, że nie będą karane naruszenia tych przepisów, których nie będziemy mogli przestrzegać nie z naszej winy, z powodu późnego wydania rozporządzeń.

Czyli na przykład – jeśli będziemy działać bez certyfikatów personalnych w okresie po 24 września br. lub bez certyfikatów firmowych po 24 grudnia br. i jeżeli wówczas jeszcze nie będziemy mogli ich uzyskać z uzasadnionych przyczyn – to nie powinniśmy obawiać się sankcji. Natomiast, jeśli na przykład przy urządzeniu zawierającym 300 kg czynnika R407C nie zamontowano stałego systemu wykrywania wycieków, lub sprawność działania tego systemu nie jest w udokumentowany sposób weryfikowana co najmniej raz na rok, to operator tego urządzenia powinien liczyć się z grzywną w wysokości od 4 tys. zł do 10 tys. zł.

Lektura obowiązkowa

Polska ustawa o F-gazach oraz unijne rozporządzenia są lekturą obowiązkową dla wszystkich planujących uzyskać certyfikat personalny, a także dla operatorów – użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Nie chcę nikogo zniechęcać, ale niestety przyznaję, że to lektura z gatunku „ciężkich”, ponieważ w ustawie jest mnóstwo odnośników nie tylko do innych artykułów samej ustawy, ale do zapisów szeregu rozporządzeń unijnych, które z kolei często zawierają dalsze odesłania do kolejnych artykułów, załączników itp. itd. Ponadto, trzeba jeszcze odseparować niektóre przepisy ustawy niedotyczące chłodnictwa i klimatyzacji, tylko odnoszące się do innych branż – rozdzielnic wysokiego napięcia, zastosowań F-gazów i SZWO jako substraty itp., sprzętu i systemów przeciwpożarowych. To chyba zbyt wiele dla normalnego, zapracowanego człowieka.

Aby wesprzeć Państwa w przestrzeganiu prawa F-gazowego, zadałem sobie trud dokładnego przestudiowania Rozdziału 11 ustawy („Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne”), aby ustalić kto, od kiedy, za co i jaką może dostać karę. Z prostej lektury art. 47-49 ustawy nie zawsze to wynika. Poniższe zestawienie będzie też swego rodzaju przypomnieniem obowiązków, które ciążą na osobach i podmiotach wykorzystujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, czy generalnie – czynniki chłodnicze.

Część I – administracyjne kary pieniężne w wysokości od 600 zł do 3.000 zł

Lp.Podmiot odpowiedzialny, który może ponieść sankcjęOd kiedyOkoliczności generujące sankcje oraz komentarz autora

 • (czyli, kary wymierza się za…)1producent, importer, eksporter SZWO i F-gazów oraz firma niszcząca te substancje10.7.2015nieprzekazanie w terminie do 31 marca za rok poprzedni stosownego sprawozdania do Komisji Europejski2
 • nieprzekazanie w terminie do 31 marca za rok poprzedni kopii w/w sprawozdania do BOWOiK
 • 2podmiot wprowadzający do obrotu urządzenia zawierające F-gazy oraz pojemniki zawierające F-gazy lub SZWO10.7.2015wprowadzenie do obrotu urządzeń lub pojemników zawierających F-gazy lub SZWO – bez odpowiedniej etykiety lub instrukcji obsługi, zawierających informacje określone w przepisach i w formie zdefiniowanej w legislacji o F-gazach2
 • pojęcie „wprowadzanie do obrotu” oznacza:
 • dla F-gazów: tylko pierwsze udostępnienie kolejnemu podmiotowi na terytorium UE, odpłatne lub nieodpłatne
 • dla SZWO: każde udostępnienie kolejnemu podmiotowi na terytorium UE, odpłatne lub nieodpłatne
 • wprowadzanie do obrotu SZWO i sprzętu zawierającego SZWO jest generalnie zabronione (z wyjątkami – z przeznaczeniem do utylizacji); takie postępowanie traktowane jest jako przestępstwo – sankcje: zob. w dalszej części opracowania
 • 3operator24.12.2015niesporządzenie Karty Urządzenia w odpowiednim terminie
 • ustawowy termin to 10 dni kalendarzowych od zakończenia instalowania urządzenia i napełnienia go F-gazem
 • docelowo przepis będzie dotyczył wszystkich urządzeń zawierających 5t EqCO2 lub więcej F-gazu, choć na razie ustawa zawiera sankcje dla sprzętu zawierającego 3 kg lub więcej czynnika
 • 4operator24.12.2015niedopilnowanie, aby wpis do Karty Urządzenia realizowany był przez osobę posiadającą stosowny certyfikat dla personelu
 • dotyczy praktycznie wszelkich czynności serwisowych
 • 5operator24.12.2015niedopilnowanie, aby wpis do Karty Urządzenia dokonany był w odpowiednim terminie
 • ustawowy termin to 5 dni roboczych od wykonania danych czynności serwisowych
 • 6praktycznie wszystkie podmioty mające cokolwiek do czynienia na terytorium Polski z F-gazami i SZWO, w tym firmy serwisowe, operatorzy samodzielnie realizujący serwis, importerzy, eksporterzy czynników oraz urządzeń (też klimatyzacji w samochodach), warsztaty samochodowe, inne10.7.2015nieprzekazanie do BOWOiK rocznego sprawozdania dotyczącego działań związanych z F-gazami i SZWO w stosownym terminie
 • ustawowy termin to do 28 lutego, za rok poprzedni
 • BOWOiK to Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu działające przy Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, ustawowo wyznaczone jako tzw. „Wyspecjalizowana Jednostka”
 • firmy objęte tym wymogiem sprawozdawczym to: podmioty przywożące i wywożące na terytorium Polski F-gazy i SZWO oraz wszelkie produkty i urządzenia zawierające te gazy; ponadto: podmioty „stosujące” te substancje w produkcji, instalowaniu, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń (czyli firmy instalacyjno-serwisowe, operatorzy samodzielnie realizujący serwis), podmioty prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie F-gazów i SZWO
 • uwaga: przepis dotyczy również ruchomych (mobilnych) urządzeń chłodniczych, klimatyzacji samochodowej (tj. warsztatów samochodowych), przywożących/wywożących do Polski samochody z klimatyzacją, przywożących/wywożących urządzenia zawierające F-gazy
 • 7osoba realizująca prace bez certyfikatu (serwisant-osoba)24.9.2015wykonanie określonych czynności serwisowych bez wymaganego certyfikatu dla personelu
 • dotyczy F-gazów (HFC) oraz SZWO (HCFC i CFC)
 • dotyczy następujących czynności: kontroli szczelności urządzeń zawierających ≥3 kg czynnika (docelowo to będzie ≥5 ton EqCO2) oraz odzysku, instalowania, konserwacji lub serwisowania (wg definicji podanych w Rozp. PEiR nr 842/2006 i Rozp. KE nr 303/2008)
 • 8podmiot oferujący usługi serwisowe [cytat z ustawy], czyli głównie warsztaty samochodowe10.7.2015dopełnienie lub napełnienie instalacji klimatyzacji samochodowej bez dokonania naprawy układu
 • dotyczy serwisowania klimatyzacji samochodowej
 • naprawa jest obowiązkowa przy stwierdzeniu wycieku w ilości ≥40 gram (lub 60g dla podwójnego parownika)
 • 9osoba fizyczna wykonująca odzysk czynnika z klimatyzacji samochodowej24.9.2015odzyskanie czynnika z instalacji klimatyzacji samochodowej przez osobę, która nie dysponuje odpowiednim zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu dot. F-gazów, określonym w przepisach unijnych
 • dotyczy serwisowania klimatyzacji samochodowej
 • w/w szkolenie nie musi być zakończone egzaminem

Część II – administracyjne kary pieniężne w wysokości od 4.000 zł do 10.000 zł

Lp.Podmiot odpowiedzialny, który może ponieść sankcjęOd kiedyOkoliczności generujące sankcje oraz komentarz autora

(czyli, kary wymierza się za…)1operator urządzeń

 • (prawdopodobnie także firma serwisowa3, zakład przetwarzania dokonujący demontażu i utylizacji zużytego sprzętu24.9.2015niezapewnienie dokonania odzysku czynnika, czyli dopuszczenie do świadomej emisji
 • dotyczy SZWO zawartych w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i w pompach ciepła
 • dotyczy także mobilnych (ruchomych) urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacji samochodowej
 • 2operator24.9.2015niezapewnienie kontroli szczelności w terminach określonych w unijnych przepisach o SZWO i o F-gazach
 • minimalna częstotliwość przeglądów zależy od wagi napełnienia urządzeń czynnikiem i wg aktualnej wersji ustawy wynosi:
 • dla napełnienia od 3 kg, ale mniej niż 30 kg – raz na 12 mies.,
 • dla napełnienia od 30 kg, ale mniej niż 300 kg – raz na 6 mies.,
 • dla napełnienia 300 kg i więcej – raz na 3 mies., lub (tylko dla F-gazów) raz na 6 mies. jeśli zamontowano stały system wykrywania wycieków (który jest obowiązkowy dla napełnienia 300 kg i więcej)
 • należy zwrócić uwagę, że obowiązujące od stycznia 2015 r. nowe unijne przepisy o F-gazach (Rozp. PEiR 517/2014) obniżyły w/w progi dla większości czynników HFC do – odpowiednio 5t EqCO2, 50t EqCO2 i 500t EqCO2
 • dodatkowo dla urządzeń zawierających F-gazy prawo wymaga, aby ponowną kontrolę szczelności wykonać w ciągu 1 miesiąca od naprawienia nieszczelności; niewykonanie tego nakazu także podlega karze grzywny w wysokości od 4.000 zł do 10.000 zł
 • 3operator10.7.2015niezainstalowanie stałego systemu wykrywania wycieków w urządzeniu zawierającym 300 kg lub więcej F-gazu
 • obowiązek zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków spoczywa na operatorze
 • należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Rozp. 517/2014, od stycznia 2015 r. obowiązuje nowy próg 500t EqCO2, który wyrażony w kilogramach jest różny dla poszczególnych czynników chłodniczych, ale dla większości HFC oznacza obniżenie tego progu (nawet do 127,5 kg dla R404A); dlatego zaleca się, aby dla czynników z grupy R400 i R500 montować w/w systemy zgodnie z wymogami nowego unijnego Rozporządzenia o F-gazach (nr 517/2014), czyli także dla napełnień niższych niż 300 kg, a wynoszących co najmniej 500t EqCO2
 • 4operator10.7.2015niezapewnienie weryfikacji sprawności działania stałego systemu wykrywania wycieków w stosownym terminie
 • sprawność działania tych systemów należy weryfikować nie rzadziej niż co 12 miesięcy
 • sankcja z ustawy dotyczy urządzeń zawierających 300 kg lub więcej F-gazu, ale należy pamiętać, że zgodnie z unijnym Rozp. 517/2014 od stycznia 2015 r. ten próg ustalono na 500 ton EqCO2, co dla większości czynników jest wartością niższą niż 300 kg
 • 5operator, zakład utylizacji ZSEiE424.9.2015niedopilnowanie, aby odzysk F-gazów ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz z pomp ciepła realizowany był przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty personalne
 • jest to obowiązek operatora
 • dla sprzętu typu lodówki i zamrażarki, które poddawane są utylizacji – zapewnienie odzysku jest obowiązkiem zakładu utylizacji ZSEiE
 • 6podmiot wykorzystujący pojemnik (butlę) – osoba fizyczna i prawna24.9.2015niezapewnienie, aby odzyskano wszelkie pozostałości F-gazu z butli, której okres użytkowania dobiega końca
 • w praktyce, zapis ten przewiduje karę za przechowywanie F-gazów w nielegalizowanych butlach
 • 7operator, zakład utylizacji ZSEiE24.9.2015niezapewnienie dokonania odzysku F-gazów podczas prac serwisowych (jeśli odzysk jest konieczny) lub przed końcowym demontażem/unieszkodliwieniem urządzeń
 • w praktyce, zapis ten przewiduje karę za umyślną emisję czynników
 • obowiązkiem operatora i w jego interesie jest dopilnowanie, aby (jeśli to konieczne) – firma serwisowa dokonała odzysku czynnika do odpowiednio przystosowanej, legalizowanej i oznakowanej butli
 • 8każdy podmiot (m.in. firma serwisowa, handlowa, operator, zakład utylizacji ZSEiE, warsztat samochodowy, osoba fizyczna)10.7.2015przekazanie SZWO osobom fizycznym na ich własne potrzeby w innych okolicznościach niż w ramach usługi serwisowej udokumentowanej fakturą
 • na etapie tworzenia ustawy (2014 r.) jeszcze dozwolone było serwisowanie starych urządzeń z wykorzystaniem zregenerowanych czynników HCFC (R22); możliwe to było tylko podczas usługi serwisowej, udokumentowanej fakturą
 • od stycznia 2015 r. stosowanie SZWO (dopełnianie instalacji) jest całkowicie zabronione, zarówno w urządzeniach należących do osób fizycznych, jak i będących własnością firm
 • 9każdy podmiot (m.in. firma serwisowa, handlowa, operator, zakład utylizacji ZSEiE, warsztat samochodowy, osoba fizyczna)10.7.2015przekazanie F-gazów osobom fizycznym na ich własne potrzeby
 • F-gazy mogą być przekazywane osobom fizycznym wyłącznie w ramach usług instalacyjno-serwisowych, udokumentowanych fakturą lub rachunkiem (lub pisemnym oświadczeniem, jeśli usługę wykonano nieodpłatnie)
 • 10operator (urządzeń stacjonarnych)24.9.2015niezapewnienie, aby wymagany prawem przegląd szczelności realizowany był przez osoby posiadające stosowne certyfikaty dla personelu
 • operator urządzenia zawierającego SZWO lub F-gazy jest zobowiązany dopilnować, aby kontrolę szczelności realizowała osoba dysponująca stosownym certyfikatem personalnym
 • ta sankcja dotyczy operatora; sankcja za analogiczne „przewinienie” przewidziana jest także dla firmy serwisowej (zob. pkt. 11 poniżej)
 • 11„operator właściwego zastosowania”, tj. firma instalacyjno-serwisowa, zakład utylizacji ZSEiE, (w niektórych przypadkach również operator urządzeń)24.9.2015niezapewnienie, aby pracownicy dysponowali odpowiednimi certyfikatami personalnymi w zakresie F-gazów, jeśli wykonują czynności, dla których przepisy wymagają takiego certyfikatu
 • operator właściwego zastosowania ≠ operator (to NIE są tożsame pojęcia)
 • zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozp. 842/2006 „operator właściwego zastosowania zapewnia, aby odpowiedni personel otrzymał niezbędny certyfikat (…)”
 • pojęcie „operatora właściwego zastosowania” nie jest zdefiniowane w ustawie ani w unijnej legislacji F-gazowej; skoro nie można zastosować wykładni literalnej, to zgodnie z wykładnią logiczną i opierając się na art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 303/2008 – należy rozumieć, że operatorem właściwego zastosowania jest:
 • firma instalacyjno-serwisowa zatrudniająca pracowników realizujących kontrolę szczelności, odzysk czynnika, instalację (instalowanie), konserwację lub serwisowanie urządzeń; dot. również podmiotów działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej; dla tych firm przewidziano certyfikat kategorii I lub II, w zależności od wagi napełnienia urządzeń czynnikiem chłodniczym
 • operator urządzeń (użytkownik) – jeśli samodzielnie chciałby realizować w/w czynności
 • zakład utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – który zobowiązany jest zatrudniać osoby z certyfikatem kategorii III uprawniającym wyłącznie do odzysku czynników z małych urządzeń (zawierających poniżej 3 kg czynnika, lub 6 kg dla urządzeń hermetycznych)
 • operator (użytkownik urządzenia), którego personel miałby realizować kontrolę szczelności – ale bez otwierania obiegu chłodniczego; dla takich czynności wystarczy dysponować certyfikatem kategorii IV
 • 12każdy podmiot, który nabyłby czynnik do celów instalacyjno-serwisowych, nie posiadając F-gazowego certyfikatu dla firm24.9.2015przyjęcie dostawy czynnika przez podmiot, który nie dysponuje certyfikatem dla przedsiębiorców
 • nie dotyczy czynników przeznaczonych do recyklingu, regeneracji lub zniszczenia
 • to bodajże jeden z dwóch najbardziej zawiłych przepisów w całej ustawie, wymagający prześledzenia odniesień do wielu aktów prawnych…
 • zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy „przyjęcie dostawy” oznacza pisemne potwierdzenie przyjęcia pojemników zawierających czynnik chłodniczy na stan magazynowy przedsiębiorcy
 • ustawa wymaga, aby firma nabywająca czynnik w celu jego samodzielnego zastosowania do celów instalacyjno-serwisowych (tj. wpuszczenia do obiegu chłodniczego), dysponowała firmowym certyfikatem F-gazowym; sankcja ta może więc dotyczyć m.in. firmy serwisowej branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także operatora, który chciałby dopełnić nawet własną instalację siłami własnych pracowników
 • ustawa rozróżnia kilka typów certyfikatów firmowych, w zależności od branży zastosowania SZWO i F-gazów: dla branży chłodnictwa i klimatyzacji, dla halonów i instalacji przeciwpożarowych, dla rozdzielnic wysokiego napięcia
 • dla całej branży chłodnictwa i klimatyzacji będzie jeden typ firmowego certyfikatu w zakresie F-gazów
 • dla warsztatów samochodowych serwisujących klimatyzację w pojazdach nie przewidziano certyfikatów firmowych; natomiast – aby legalnie zakupić czynnik chłodniczy – muszą one zatrudniać osobę dysponującą stosownym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu w zakresie F-gazów
 • uwaga: obowiązek posiadania certyfikatów firmowych nie dotyczy firm typowo handlowych, które nie realizują żadnych czynności serwisowych; takie podmioty mogą przyjmować dostawy czynników nawet, jeśli nie dysponują certyfikatem firmowym w zakresie F-gazów

13podmiot egzaminujący bez wpisu do rejestru

 • (zob. wyjaśnienia obok)10.7.2015prowadzenie „egzaminu F-gazowego” bez uzyskania wpisu do rejestru Jednostek Oceniających Personel
 • ustawa wymaga, aby podmioty realizujące egzaminy prowadzące do uzyskania certyfikatu personalnego w zakresie F-gazów uzyskały wpis do rejestru tzw. Jednostek Oceniających; rejestr ten będzie prowadzony przez UDT
 • przepis raczej nie ma wymiaru praktycznego, lecz bardziej intencję zapobiegania przed „naciąganiem” ze strony nieuczciwych firm organizujących egzaminy
 • w praktyce, bowiem, UDT – jako Jednostka Certyfikująca – po prostu nie wyda certyfikatu personalnego osobie, która nie zda egzaminu w uprawnionej Jednostce Oceniającej, wpisanej do stosownego rejestru UDT
 • 14firmy serwisowe, (również operatorzy urządzeń, jeśli samodzielnie realizują prace instalacyjne lub serwisowe)24.12.2015prowadzenie działalności, dla której wymagane jest posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców, bez posiadania tego certyfikatu
 • certyfikat firmowy jest niezbędny przedsiębiorstwom zajmujących się:
 • - instalacją (instalowaniem)
 • - konserwacją lub serwisowaniem
 • definicje w/w pojęć podano:
 • - dla F-gazów: w Rozp. 303/2008 (art. 3)
 • - dla SZWO: w art. 2 ust. 1 pkt 4.a) i 5.a) ustawy
 • „instalacja” („instalowanie”) oznacza łączenie dwóch lub większej liczby elementów lub obiegów zawierających bądź mających zawierać czynnik chłodniczy, w celu zmontowania układu w miejscu jego eksploatacji (…)
 • „konserwacja lub serwisowanie” oznacza wszystkie czynności, z wykluczeniem dokonywania odzysku i kontroli szczelności (…) związane z dostaniem się do obiegów zawierających lub mających zawierać czynnik chłodniczy, w szczególności:
 • wypełnianie systemu czynnikiem chłodniczym
 • usuwanie jednego lub większej liczby elementów obiegu lub urządzenia
 • ponowny montaż dwóch lub większej liczby elementów obiegu lub urządzenia
 • naprawa nieszczelności
 • w związku z tym, NIE potrzebuje certyfikatu firmowego np.:
 • operator, którego pracownik dysponujący certyfikatem personalnym kategorii IV (ew. też I lub II) – miałby realizować kontrolę szczelności, ale wyłącznie metodami pośrednimi (tj. bez ingerencji w układ chłodniczy)
 • zakład utylizacji ZSEiE, którego pracownik dysponujący certyfikatem kategorii III (ew. też I lub II) – miałby dokonywać odzysku czynnika z demontowanych/utylizowanych urządzeń zawierających poniżej 3 kg F-gazu
 • firma handlowa obracająca czynnikami chłodniczymi

chyba, że ten operator lub zakład utylizacji ZSEiE lub firma handlowa miałyby zamiar prowadzić instalowanie, konserwację lub serwisowanie urządzeń, albo chciałyby zakupić czynnik z przeznaczeniem do w/w celów – wówczas oczywiście firmy te musiałyby dysponować certyfikatem dla przedsiębiorstw

 • zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązek dysponowania certyfikatem firmowym w zakresie F-gazów wchodzi w życie 3 miesiące od ogłoszenia (tj. 24.9.2015); natomiast wg art. 72 ust. 2 ustawy, kara za wykonywanie czynności instalacyjno-serwisowych bez F-gazowego certyfikatu firmowego, grozi dopiero po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy (tj. od 24.12.2015)

 

Część III – administracyjne kary pieniężne w wysokości od 6.000 zł do 30.000 zł

Lp.Podmiot odpowiedzialny, który może ponieść sankcjęOd kiedyOkoliczności generujące sankcje oraz komentarz autora

 • (czyli, kary wymierza się za…)1podmiot wprowadzający do obrotu zakazane produkty lub urządzenia10.7.2015wprowadzenie do obrotu zakazanych produktów i urządzeń zawierających F-gazy, wymienionych w załączniku II do Rozporządzenia nr 842/2006
 • wśród zakazanych towarów są m.in.:
 • butle jednorazowego użytku zawierające F-gazy
 • otwarte systemy wykorzystujące bezpośrednie odparowywanie zawierające F-gazy
 • dla F-gazów, pojęcie „wprowadzanie do obrotu” oznacza tylko pierwsze udostępnienie kolejnemu podmiotowi na terytorium UE, odpłatne lub nieodpłatne

 

Część IV – kary za czyny stanowiące przestępstwa: grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności

Lp.Od kiedyOkoliczności generujące sankcje oraz komentarz autora

 • (czyli, kary wymierza się za…)110.7.2015kto wbrew zakazom lub bez dochowania warunków określonych w unijnym Rozporządzeniu nr 1005/2009 produkuje, przywozi, wywozi, wprowadza do obrotu lub stosuje SZWO (m.in. R22) lub produkty i urządzenia zawierające SZWO lub od nich uzależnione – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat!
 • nieumyślne popełnienie w/w czynu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności, lecz nieznajomość prawa nie może być traktowana, jako nieumyślność
 • dla SZWO: „wprowadzenie do obrotu” oznacza każde udostępnienie kolejnemu podmiotowi na terytorium UE, odpłatne lub nieodpłatne, więc nie tylko nielegalny przywóz (przemyt) do Polski/UE lub wywóz z terytorium Polski/UE
 • „stosowanie” oznacza wykorzystywanie substancji kontrolowanych do produkcji, konserwacji lub serwisowania, w tym do ponownego napełniania produktów i urządzeń (…)
 • wniosek – obecnie:
 • jeśli naprawa urządzenia pracującego w oparciu o R22 wymagałaby odzysku czynnika, to po naprawie nie wolno wpuścić R22 ponownie do tego urządzenia, gdyż działanie takie byłoby przestępstwem podobnego kalibru jak przemyt SZWO
 • zakazane jest wprowadzanie do obrotu jakichkolwiek czynników R22 (nawet zregenerowanych) oraz urządzeń zawierających R22, z wyjątkiem przekazania do utylizacji po sklasyfikowaniu ich jako odpady
 • 210.7.2015kto, nie będąc do tego uprawnionym, wydaje certyfikat dla personelu lub certyfikat dla przedsiębiorców, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat!
 • jedynym podmiotem uprawnionym w Polsce do wydawania certyfikatów personalnych i firmowych w zakresie F-gazów i SZWO będzie tzw. Jednostka Certyfikująca, o której mowa w ustawie
 • według planów, funkcję Jednostki Certyfikującej będzie pełnić Urząd Dozoru Technicznego, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, które zostanie ogłoszone prawdopodobnie dopiero w IV kwartale 2015 r.
  
 1. Pełny tytuł ustawy to: ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Ustawę opublikowano w dniu 25.6.2015 w Dzienniku Ustaw z 2015 r. nr 881.
 2. Opisany tu wymóg nie dotyczy typowej firmy serwisowej. Podmioty zainteresowane szczegółami w tym zakresie – importerzy, eksporterzy, firmy wprowadzające do obrotu sprzęt i pojemniki zawierające F-gazy (itp.) zapraszamy do indywidualnego kontaktu na adres info@aveECO.pl.
 3. Według autora, ta sankcja może dotyczyć także firm serwisowych.
 4. ZSEiE – skrót dla pojęcia „zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”.  
  

Autor: ​Michał Dobrzyński

aveECO – Physiotherm Polska

www.aveeco.pl

KONSULTING, SZKOLENIA I AUDYTY EKOLOGICZNE ODZYSK, RECYKLING I UTYLIZACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

www.physiotherm.com

NISKOTEMPERATUROWE KABINY NA PODCZERWIEŃ